آیا در اطرافیان خود کسی را می‌شناسید که بدون نیاز به کار روزمره بتواند زندگی خود و خانواده‌اش را با سطح آسایش مطلوب بگذراند؟ اگر می‌شناسید باید به او تبریک بگویید زیرا به استقلال مالی رسیده است.
منظور از استقلال مالی این است که شما به حدی از درآمدهای غیرفعال برسید که همه‌ی هزینه‌های شما را پوشش دهد. به‌طور مثال اگر هزینه یک خانواده‌ای با سطح آسایش مطلوب آن‌ها، در ماه ۵ میلیون تومان باشد و سرپرست این خانواده دارای درآمد ماهیانه ۵ میلیون تومان از محل اجاره مغازه تجاری خود باشد، این فرد به استقلال مالی رسیده است. ...

کانال تلگرام مدار ثروت