نام صاحب حساب شماره كارت شماره حساب بانك بارکد تصویری نشان بانك
   مجتبی اکبری شهرستانی            101866417001       بانک ملی
مجتبي اكبري شهرستانی     0126284200902 بانك پارسيان
مجتبي اكبري شهرستانی       6104337946733233      38383046     بانك ملت (جام)   
کانال تلگرام مدار ثروت